صفحه اصلی  >  خدمات  >  گستره خدمات  >  بررسی و تائید مدارک فنی پیمانکاران
کنترل مهندسی اسناد، فرآیندها و تجهیزات 

بازنگری و کنترل مدارک طراحی بخش مهم و تاثیر گذاری در فرایند طراحی و مهندسی پروژه ها را تشکیل میدهد که به منظور حصول اطمینان از تامین الزامات قرارداد و رعایت نرم ها و استانداردهای مرجع انجام میشود. شرکت مهندسی برسو با شناخت و تسلطی که بر الزامات فنی و استانداردهای مرتبط دارد این فرایند را به گونه ای در سازمان خود طراحی و پیاده سازی نموده تا ضمن کنترل دقیق مدارک و اسناد طراحی و اعلام نقطه نظرات اصلاحی به پیمانکاران با اتخاذ تصمیمات فنی و ارائه راهکارهای فنی جایگزین از ایجاد تاخیر در روند فعالیتهای مهندسی و یا تحمیل هزینه های نابجا به پروژه پرهیز گردد.کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد