انتشار کارهای تحقیقاتی در حال انجام شرکت در حوزه فناوری نانو در فصلنامه معدن اسفند ماه 95

آغاز به کار کمیته تخصصی نانوفناوری و معدن در خانه معدن ایران بهترین بهانه برای برپایی این میزگرد با حضور جمعی از استادان و محققان فناوری پیشرفته نانو و مدیران و کارشناسان دستگاه های سیاست گذار و بنگاه های معدنی کشور است. رشد پایدار صنعتی و از جمله در حوزه معدن و صنایع معدنی، در بلندمدت، تنها از طریق دستیابی به فناوری های پیشرفته اندازهگیری می شود. فناوری پیشرفته، مهم ترین مولفه دستیابی به توسعه است. و عامل تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی که حتما نیاز به تحقیق و توسعه، مهارت های پیشرفته و برگزاری دوره های یادگیری بلندمدت دارد .
سرمایه گذاری ناکافی در این امر تحقیق و توسعه و جذب فناوری پیشرفته، کشور ما را تنها به عنوان مرکزی که منابع غنی معدنی دارد پرجذبه می سازد که حاصل نهایی آن به طور طبیعی صنعتی شدن نیست .
هدف ما از تشکیل این میزگرد جست و جوی راهکارها و راه حل های عملی برای سرمایه گذاری و به کارگیری فناوری پیشرفته نانو در حوزه های مختلف معدنی است .

۱۳۹۶/۰۲/۱۱
barsoo.com
نام شرکت: