صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  منابع انسانی  >  معرفی مدیران برسو 1
فاطمه رونق

مدیر واحد تاسیساتپیام خندانی فومنی

جانشین مدیر واحد نظارت عالیه

مدیر واحد طراحی

احمد قطبی راوندی

مدیر پروژهفرناز نیک نام

مدیر واحد برق

             محمد طاهر شایسته فر

            مدیر واحد اتوماسیون و ابزار دقیق
امیر طاهری جعفری

مدیر واحد مکانیک

مدیر پروژه
                       رضا متاجی

                        رئیس بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیر همایون کوثریه

مدیر واحد عمران و معماریحمید شاکر

مدیر امور اداریامین کاکولکی

رئیس بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه

حسینعلی خزان

 کارشناس ارشد دستگاه نظارت 

نیما سلاجقه

سرپرست دستگاه نظارت          
پیام شمس

رئیس بخش پایگاه دانش

            

 جهانشاه الماسی
 سرپرست دستگاه نظارت کسری جعفری

 سرپرست دستگاه نظارت
نیما سلاجقه

سرپرست دستگاه نظارت 

عبدالحسین نصیرایی

سرپرست دستگاه نظارت 

 

 سرپرست دستگاه نظارت

 

 سرپرست دستگاه نظارت

 
           

  سعید رضاخانی

  سرپرست دستگاه نظارت

 
                                                                                                   <صفحه قبل>

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد